حمایت از سایت

حمایت از سایت – کلیه امور بیمه‌ای خود را با تامین و جلب رضایت شما، به ما بسپارید.

بیمه ملت

نمایندگی ۲۰۶۲

تلفن :۵۱-۶۶۹۷۵۶۵۰

بیمه‌ اتومبیل : ثالث و بدنه

بیمه‌های اموال: آتش سوزی، باربری

بیمه‌های مسئولیت: مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، ثالث ساختمانی، بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای

بیمه‌های مهندسی: بیمه تمام خطر مقاطعه کاران و پیمانکاران، بیمه تمام خطر نصب و راه‌اندازی

بیمه‌های زندگی: بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر و پس انداز

بستن
بستن