براساس اییننامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی نا ملموس و بنا به تایید شورای سیاستگذاری ثبت میراث فرهنگی کشور،مراسم حمل علم روز هفتم محرم سربندان در فهرست عادی میراث فرهنگی نا ملموس ثبت...

ادامه