اقای اکبر نوروزحاجی از علاقمندان سایت سربندان از مدت ها قبل پیشنهاد دادند که سایت سربندان اقدام به درج شجره نامچه طایفه ها ی سربندانی نماید.گرچه پیشنهاد ایشان بسیار جالب است و ممکن است مورد تاییداهالی محترم سربندان قرار گیرد لکن تدوین شجره...

ادامه