بازسازی ساختمان هیئت انصارالمهدی

درتابستان امسال هیئت امنای هیئت انصارالمهدی پس از گذشت قریب بیست سال اقدام به بازسازی ساختمان هیدت انصارالمهدی نمود.دراین بازسازی در سر در ورودی ساختمان طاق نمای زیبایی تعبیه شده که قرار است کاشی کاری شود.با کمک حق تعالی امسال محرم اعضای هیئت...

ادامه