اب و تقسیم ان در سربندان

اب و تقسیم ان درسربندان در هر جای سربندان که چشمت به جوی پر اب بیفتد می توانی رو به شمال بروی تا به سرچشمه های اب سربندان برسی.در اولین ایستگاه به بند می رسی.(سر بند ی)جایی که اب سربندان برای تقسیم دو شاخه می شود.اینجا ایستگاه مدیریت میراب...

ادامه