گزارش عملکرد شورای اسلامی و دهیاری روستای سربندان از طرف نمایندگان مردم در شورا به شرح زیر در اختیار وب سایت سربندان قرار گرفته است تا جهت اطلاع اهالی محترم منتشر شود. ضمن تشکراز این عزیزان متن کامل گزارش درج می گردد.بدیهی است صحت و سقم محتوایی و...

ادامه