مراسم و مراحل ازدواج در سربندان مقدمه : بر آن بودیم تا در بخش فرهنگ و رسومات گزارش کاملی از مراحل و مراسم ازدواج در سربندان را منتشر نماییم. پس از بررسی انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که تا سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی مراسم ازدواج در سربندان...

ادامه