ثبت معنوی علم گردانی سربندان شورای عالی ثبت کشور در ششمین اجلاس خود با ثبت معنوی،فرهنگی مراسم حمل علم سربندان معروف به علم سید حسن موافقت کرد واین مراسم در ردیف ایین های عاشورایی روستای سربندان،به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسید. ضمن تبریک...

ادامه