درد دل   واره برا رونه ورا گب بگنی سه هبدو را بنالنی  ی  روزگار گرانی  و    خراب کار   گوشت بوی کیلو سی هزار مریشگ بوی سوار کار اجاره مال     کرور کرور مستاجر زار و بی قرار   خلگگ  دخن  نون   و  تره ی  فگ  وان  برژیر  ناره خلگگ مریض ی درد...

ادامه