در بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در برش سربندان معلوم گردید که از رسوبات سیستم‌هاى زمین شناسى پالئوزوئیک پسین فقط رسوبات کربونیفراز نظر بیواستراتیگرافى قابل مطالعه است زیرا که این برش فاقد رسوبات دونین درزیر و همچنین رسوبات کربناتى پرمین دربالااست و ارتباط رسوبات تریاس با کربونیفر فقط توسط چند مترماسه سنگ در زیر و چند متر لاتریت در بالا می‌باشد لذا جهت روشن شدن چگونگى پیوند رسوبات پالئوزوئیک با مزوزوئیک با توجه به نبود رسوبات کربناتى پرمین بناچار مطالعه بر روى کونودونت‌هاى قاعده تریاس نیز انجام پذیرفت.

نویسنده: بهاءالدین حمدی – پریساسید صدقیانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*